نام درس نام استاد مدت دوره کلاس های درحال تشکیل ظرفیت هزینه سرفصل دوره
اسکیس کارشناسی ارشد دکترهادیانپور 40 19 650000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
اسکیس مقدماتی دکتر هادیان پور-مهندس دریانی 40 13 500000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
اسکیس پیشرفته دکتر محمد هادیان پور 60 15 650000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
اسکیس مقدماتی و پایه مهندس مهدی دریانی 40 سه شنبه 20 500.000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
اسکیس کارشناسی ارشد مهندس مهدی دریانی 80 شنبه و دوشنبه 15 800.000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
طراحی معماری مهندس مهدی دریانی 30 شنبه و دوشنبه 15 400.000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
طراحی معماری مهندس مهدی دریانی 30 شنبه و دوشنبه 15 400.000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
طراحی معماری مهندس مهدی دریانی 30 شنبه و دوشنبه 15 400.000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام