نام درس نام استاد مدت دوره کلاس های درحال تشکیل ظرفیت هزینه سرفصل دوره
AutoCAD 2d (دانشجویی) مهندس کثیری 40 6 250000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
فاز دو و AutoCAD Advanced (مخصوص مهندسین مشاور) مهندس کثیری و مهندس رحیمی 60 11 500000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
AutoCAD 3d مهندس کثیری 40 6 350000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
REVIT مقدماتی و پیشرفته مهندس کثیری -مهندس آریانی 105 3 590000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
(Revit (BIM مهندس کثیری- مهندس آریانی 36 4 400000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
Photoshop&postproduction مهندس کثیری 40 8 330000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
3DSMAX معماری داخلی مهندس کثیری,نعمتی,جلدی 45 11 390000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
3DSMAX تخصصی معماری مهندس کثیری,نعمتی,جلدی 70 5 590000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
استادی 3dmax مهندس کثیری,جلدی 70 12 600000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
V-ray مقدماتی و پیشرفته مهندس جلدی 24 11 300000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
V-ray Plugin 3DsMAX & POST- product مهندس جلدی 24 11 350000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
انیمیشن معماری مهندس کثیری,جلدی,دولتخواه 35 11 2000000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
NURBS مهندس کثیری 15 12 100000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
Nukex,Premier Or Afterefect 40 10 400000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
Z-brush or Mudbox مهندس دولتخواه 35 12 200000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
Rhino-Vray &plugins مهندس فلاحی - مهندس کثیری 40 10 500000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
Grasshopper مهندس یزدی 24 11 250000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
Maya مهندس دولتخواه,نور 40 12 350000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
SKETCHUP مهندس کثیری 30 9 250000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام