نام درس نام استاد مدت دوره کلاس های درحال تشکیل ظرفیت هزینه سرفصل دوره
معماری داخلی مهندس سپهر 70 11 800000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
طراحی نما مهندس سپهر 40 10 400000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام