شروع دوره راینو وگرس هاپر با استاد کثیری با 40 درصد تخفیف - تاریخ : 96.3.23

    شروع دوره پنج شنبه ساعت 11-1

    شروع دوره تردی مکس مقدماتی 40 درصد تخفیف - تاریخ : 96.3.23

    شروع دوره تردی مکس مقدماتی  تخیفیف با استاد کثیری با چهل درصد تخفیف

    جمعه ساعت 10-1 

    شنبه ساعت 5-8