سرفصل ها

• شناخت شناسي مفهوم اسکيس و روند طراحي در معماري (1 جلسه )• اقليم و کاربرد آن در اسکيس (1 جلسه )• سازه و کاربرد آن در اسکيس(1 جلسه )• تاسيسات و کاربرد آن در اسکيس(1 جلسه )• آکوستيک و کاربرد آن در اسکيس(1 جلسه )• تبيين اصول مطالعات طرح شامل: (2 جلسه)1-برنامه فيزيکي 2-مطالعات روانشناختي3-مطالعات محيطي طراحي
• آموزش ترسيم انواع دياگرام ها و کاربرد آنها در اسکيس (2 جلسه )• آموزش تحليل سايت و لکه گذاري (1 جلسه )
• اصول و مباني طراحي پلان (2 جلسه )• اصول و مباني طراحي مقطع (1 جلسه )• اصول و مباني طراحي نما (1 جلسه )
• اصول و مباني طراحي فرم (3 جلسه )• ايده پردازي و شناخت شناسي کانسپت در معماري و آموزش طراحي همزمان در معماري (1 جلسه )• جمعبندي و گارگاه عملي (2 جلسه )
قيمت دوره چهارصدو پنجاه طول دوره 60 ساعت