سرفصل ها

1- محیط عمومی اتوکد نقشه خوانی وضوابط مسکونی (دیدن فیلم و گرفتن مساحت) 2- معرفی نقطه (دیدن فیلم)ضوابط مسکونی  3- ترسیم مثلث ونحوه رولوه کردن فضا ها ضوابط مسکونی  (رولوه آپارتمان)4- نقشه کشی شبکه ای (Offset , Extend,Fillet,Trim)  ترسیم پلان در پنج دقیقه,اتمام دیدن فیلم   5-Copy , Rotate , Scale و شروع لایه بندی (ترسیم کامل پلان با لایه بندی در مدت 15 دقیقه) 6- لایه بندی کامل (ترسیم پلان شهرداری 7- ترسیم نما و هاشور 8-منوی فطرس و لیسپ و بلاک 9- ترسیم دو بعدی وسه بعدی پله سه بعدی پلان و مقطع و نمای آن(ترسیم مقطع) 10-زدن مقطع  11- تایپ متن و فارسی و هاشور استاندارد (ترسیم دیتایل) 12-اندازه گذاری 13-تهیه آلبوم فاز یک از دستور نقشه با رعایت ضوابط طراحی14-نقشه خوانی تاسیسات و سازه