سرفصل ها

1- مرور  دوره مقدماتی (دستور نقشه شهر داری تا تایید آن) 2--بلاک ها و قوانین استفاده از آنها در فاز دو و نکات مهم آن     3 - attribute بلاک  , xref بلاک  , dynamic بلاک  4- کار با هاشور های استاندارد فاز دو ,ساختن ها شور استاندارد      5-آموزش لیسپ و نوشتن لیسپ و روش صحیح ترسیم نقشه با سرعت بالا 6- استاندارد لایه و روش کار با آنها 7-کار با layout و تنظیم صحیح اشل های مختلف درکنار هم  8- تایپ فارسی 9- اندازه گذاری 10-نقشه کشی سازه 11- نقشه کشی تاسیسات 12-10- فاز دو مبلما ن شهر داری 13 - منوی اتوکد و هزار نکته مهم در اتوکد جهت سرعت بخشیدن به ترسیم     و1     -بررسی و مرور نقشه های فاز دو و نقشه خوانی تاسیسات و معماری 2- پی 3 -کف ,عایق ,دیوار 4 -سازه فلزی ,بتنی,سقف 4 -دیوار
طبقات,پنجره,در 5 -تاسیسات , 6 -عایق کاری بام و سرویس 7 -کاذب ,رابیتس 8 -ابزار سقف 9 -انواع کف 10 -نصب در 11 -نما 12 -نقاشی
13 تا 20 انجام یک پروژه و کرکسیون با استاد.