سرفصل ها

1- محیط عمومی و ترسیم (دیدن فیلم4درس)  2-modify , ترسیم دیوار با جزییات آن (ترسیم مبلمان شهرداری دیدن فیلم چهار جلسه) 3-عوامل موثر در ارتفاع دیوار ترسیم کف و ترسیم با کمک اتوکد(ترسیم آپار تمان شهرداری)4-ترسیم پله  و سقف شیروانی(ویلا)5-ترسیم پله گرد ,رمپ و Roof by extrusion(اتوبان چند طبقه و ترسیم سایت های شهری) 6-کرتن وال و نرده و فامیلی های دو بعدی و گذاشتن ازاره و دیوار پیشرفته(اتمام ویلا و شروع پروژه برج) 7-مدل سازی سه بعدی ترسیم پارکینگ چند طبقه و نصب منوی فطرس انواع سوراخ کردن ها( اتمام برج وانجام نقوش اسلامی در سقف) 8-دور بین و انیمیشن و سقف کاذب نور پردازی (داخلی مبلمان شهر داری)9-فامیلی های سه بعدی و پارامتریک کردن آنها (بالوستر و ترسیم آمفی تئاتر) 10-کار با محیط مس و تعامل با اتوکد و راینو(ترسیم حجم ذاها حدید)  11-سازه و روش صحیح ترسیم  مبلمان شهر داری به روش Bim و ... 12و13-انوتیت ,تکنیک های هاشور ,  و ترسیم Wallsectionو تیپ بندی در و پنجره و تعامل با اتوکد فاز دو کردن مبلمان شهر داری 14-توپوگرافی و ترسیم پروفیل طولی و عرضی از نقشه های Gis ,و خیابان کشی در آنها 15-متره (متره کردن مبلمان شهر داری) -رنگ کردن پلان و محاسبه مساحت و حجم فضا ها16  -رندر کردن و تعامل با مکس )17-استک وال و کرتن وال(ترسیم خانه های الواری)