سرفصل ها

1-مدل سازی با primitivesوحجم های آماده, 2-مدل سازی با Modfier (سازه فضا کار)3- مدل سازی با خط خرپا(استادیوم وسایت روستایی) 4- مدل سازی با poly (معماری داخلی )  5-مدل سازی باpoly(معماری خارجی) 6-مدل سازی باpoly(نماSpider)  7- مدل سازی با poly نما کلاسیک 8- مدل سازی با poly و عکس (سینما آزادی) 9-جابجایی نقطه ای در فضا (خانه چوبی) 10 - جابجایی در فضا محوری(ویلا) 11-مدل سازی با compound object (برج اداری) 13-ورک شاپ polyساخت مجسمه , ماشین حجم های فرکتال و پارامتریک 14-ورک شاپ Spline , Patchساخت حجم های ذاها حدید و مقرنس 15-مدل سازی معماری پارامتریک با Script در مکس 17 -ورک شاپ اتمام منو های مکس و unwrap و اتمام مقرنس  ,