سرفصل ها

1• شناخت شناسی مفهوم اسکیس در معماری (1 جلسه )-شناخت شناسی نقطه-خط-صفحه-حجم (3 جلسه)2- آموزش ترسیم انواع پرسپکتیوها (3جلسه)3-پرداخت اولیه در پرسپکتیو ها( 1جلسه)4-ترکیب بندی انواع پرسپکتیو  (1 جلسه)
• رنگ شناسی و آموزش به کار گیری انوع تکنیک های ارائه در معماری شامل 1-ماژیک ( 1 جلسه)2-آبرنگ ( 1 جلسه)
3-آب مرکب ( 1 جلسه)4-مداد رنگ ( 1 جلسه)• جمع بندی  و کارگاه عملی (1 جلسه)(پرسپکتیو طراحی؛نما؛مقطع؛پلان؛راندو)