سرفصل ها

• شناخت شناسی مفهوم اسکیس و روند طراحی در معماری (1 جلسه )• اقلیم و کاربرد آن در اسکیس (1 جلسه )• سازه و کاربرد آن در اسکیس(1 جلسه )• تاسیسات و کاربرد آن در اسکیس(1 جلسه )• آکوستیک و کاربرد آن در اسکیس(1 جلسه )• تبیین اصول مطالعات طرح شامل: (2 جلسه)1-برنامه فیزیکی 2-مطالعات روانشناختی3-مطالعات محیطی طراحی
• آموزش ترسیم انواع دیاگرام ها و کاربرد آنها در اسکیس (2 جلسه )• آموزش تحلیل سایت و لکه گذاری (1 جلسه )
• اصول و مبانی طراحی پلان (2 جلسه )• اصول و مبانی طراحی مقطع (1 جلسه )• اصول و مبانی طراحی نما (1 جلسه )
• اصول و مبانی طراحی فرم (3 جلسه )• ایده پردازی و شناخت شناسی کانسپت در معماری و آموزش طراحی همزمان در معماری (1 جلسه )• جمعبندی و گارگاه عملی (2 جلسه )