سرفصل ها

ساختن مجسمه و ساخت حجم ها ارگانیک و سر ستون های رومی ,منبت کاری و تئوری ها و مبانی مجسمه سازی