سرفصل ها

1-بررسی و مرور نقشه های فاز دو و نقشه خوانی تاسیسات و معماری 2- پی 3-کف ,عایق ,دیوار4-سازه فلزی ,بتنی,سقف4-دیوار طبقات,پنجره,در 5-تاسیسات ,6-عایق کاری بام و سرویس 7-کاذب ,رابیتس8-ابزار سقف9-انواع کف10-نصب در11-نما12-نقاشی 13 تا 20 انجام  یک پروژه و کرکسیون با استاد.(پیش نیاز اتوکد درحد عمومی )