سرفصل ها

سرفصل دوره های اسکیس پایه:

·        آشنایی با انواع خط معماری، طبیعی و انواع هاشور

·        آشنایی با ترکیب بندی های کاربردی در عکاسی و معماری

·        آشنایی با تکنیک مداد، مدادرنگی و پرسپکتیو یک نقطه گریزی

·        آشنایی با تکنیک ماژیک در پرزانته ی معماری و راندوی طبیعت

·        آشنایی با پرسپکتیو دونقطه گریزی و راندوی آسمان و زمین (دید پرنده و داخلی)

·        آشنایی با انواع متریال معماری

·        آشنایی با تکنیک آبرنگ در پرزانته ی معماری

·        آشنایی با پرزانته ی معمارانه ی محیط خارجی

·        آشنایی با پرزانته ی معمارانه ی محیط داخلی

·        آشنایی با شیت بندی معمارانه