سرفصل ها

جلسه 1: تمرین های طراحی با دست آزاد و اصول ترسیم نقشه ها در آزمون طراحی معماری و مدیریت زمان

جلسه2: مرور مباحث کاربردی مقررات ملی در آزمون طراحی معماری ( مباحث 3 و 4 و 8 و 15 و 19 و 21)

جلسه3: بررسی آزمون آذر 88 و اسفند 89 راهکارهای آن (محاسبه رمپ و پرسپکتیو داخلی و روابط پلان مسکونی)

جلسه4: بررسی آزمون آذر 90 و راهکارهای آن (انواع پارکینگ و روش های طراحی آنها و طراحی پارکینگ)

جلسه5: بررسی آزمون شهریور 91  و راهکارهای آن (طراحی نما و ضوابط حیاط خلوط )

جلسه6: بررسی آزمون اسفند 91  و راهکارهای آن (نکات ترسیمی پلان ها و ضوابط معلول)

جلسه7: بررسی آزمون خرداد و آبان 93  و راهکارهای آن (نکات ترسیمی مقطع ها)

جلسه8: بررسی آزمون مرداد 94 و راهکارهای آن ( نکات ترسیمی پلان بام و سقف کاذب)

جلسه9: بررسی آزمون بهمن 94 و راهکارهای آن (مرور نکات کلی)

جلسه10: بررسی آزمون شهریور 95 همراه با آزمون شبیه سازی شده و پیش بینی آزمون جاری