مقاله تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني براساس نظريه روانشناسي بوم شناختي*(دکتر آزاده شاه چراغی)

مروري بر مطالعات محققان در خصوص بازخواني و بازانديشي باغ ايراني نشان مي دهد كه تاكنون اين بررسي ها
عمدتاً با دورويكرد اصلي (اول: با پيش فرض استقلال شناسنده و موضوع مورد شناسايي (باغ )، دوم: با پيش
فرض اين هماني شناسنده و موضوع مورد شناسايي (باغ)) صورت گرفته است.
در اين تحقيق براي تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني با استفاده از يافته هاي علم روان شناسي محيط،
رويكرد سومي مد نظر است كه در آن تأثير متقابل شناسنده و باغ بر يكديگر بررسي شده و فرآيند ادراك محيط
باغ ايراني با روش تكوين استقرايي و به كارگيري قياسي مقوله ها انجام گرفته است . دراين راستا از نظريه هاي
علوم رفتاري و نيز ادراك و شناخت اكولوژيك در فهم چگونگي ادراك محيط باغ و شناخت نظام هاي معنايي
آن استفاده شده است . درنتيجه با تأكيد بر اهميت نظام تمركز حواس در ايجاد خلوت مطلوب، فرآيند ادراكي
“گسست محيطي- پيوست معنايي” را در باغ ايراني تبيين ميشود.

 

مقاله بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ( باغ پاسارگارد از دوره هخامنشی و باغ فین از دوره اسلامی)

مقاله بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل باغ مطالعه موردی باغ پاسارگارد از دوره هخامنشی و باغ فین از دوره اسلامی

براساس انديشه رايج، باغ ايراني در سراسر تاريخ يک هويت ثابت و تداوم يافته دارد، ولي بررس يهاي دقي قتر تمايزات کالبدي بارزي را
های نخستين باغ های ايراني )باغ پاسارگاد( و باغ های دوران اسلامي نشان م یدهد. به نظر مي رسد اين تفاو تها ريشه در انديشه ها و آرمان
تمايزات پشتوانه آنها داشته باشد. اين تحقيق درصدد بررسي اين تفاوت ها در کالبد و انديشه و نيز تحقيق در مباني متفاوت نظري عامل اين
کالبدي است.
و هدف اين تحقيق آن است که نشان دهد باغ ها پيش از آنکه تجلي اقليم و ادوار تاريخي باشند، جلوه انديشه ها و باورهاي آدميان بوده
ها و باورها( دچار تحولات شگرف شده است. ساختار کالبدي باغ ها با تغيير انديشه ديني )آرمان
مورد براي دستيابي به هدف فوق، با بهره گيري از روش پديدارشناسانه )مصداق به مفهوم( تمايزات باغ پاسارگاد با با غهای دوران اسلامي
ها تبيين شود. بررسي قرار م يگيرد و تلاش مي شود تا با استناد به انديش ههاي فکري دو مکتب پيش و پس از اسلام، ريشه اين تفاوت
بندي براساس يافت ههاي اين تحقيق مهم ترين تمايزات کالبدي : 1( سازمان دهي تقسيمات در پلان باغ، 2( نمادپردازي حرکت آب و 3( شيب
جايگاه زمين و مکانيابي کوشک قابل معرفي است. درطراحي باغ اگرچه شرايط زمين بسيار تعيين کننده است، ولي طراحي مسيرهاي آب،
اي آگاهانه، نمادين و معناگرا باشد. در سه مقوله فوق عامل معناگرا نقش بارزتري نسبت به عامل زمينه کاملاً کوشک و چشم اندازها مي تواند
دارد.
شد جنبه نمادپردازانه داشته و ريشه در الگوهاي بهشت آرماني در هر مکتب دارند. در اين تحقيق تلاش کاملاً به نظر مي رسد اين تمايزات
شناسايي تا بخش قابل ملاحظه اي از اين تفاوت ها با بهره گيري از «توصيف رابطه آرماني انسان با طبيعت » در باورهاي دو مکتب، مورد
قرار گيرند.