پروژه های فطرس

1- کارفرما: شرکت کوشا پايدار- موضوع پروژه: پرزانته معماری سه بعدی مجتمع الغدير

2- کارفرما:شرکت طرح بوم آورد – موضوع پروژه: پرزانته معماری سه بعدی شهرداری ساوه

3-  کارفرما:موسسه مالی اعتباری مهر – موضوع پروژه: پرزانته معماری سه بعدی بانک مهر

4-  کارفرما: شرکت ايران بن – موضوع پروژه: پرزانته معماری سه بعدی مجتمع کيش

5- کارفرما:شرکت نقش ماندگار – موضوع پروژه: پرزانته معماری سه بعدی سالن ثامن الائمه

6- کارفرما: سازمان نوسازی شهرداری تهران – موضوع پروژه: پرزانته معماری و انيميشن سه بعدی طرح منظر شهری فاز 3 نواب

7-  کارفرما: شرکت نفت – موضوع پروژه: پرزانته معماری و انيميشن سه بعدی سايت نفتی تنگ بيجار

8- کارفرما: مجلس شورای اسلامی – موضوع پروژه: پرزانته معماری و انيميشن سه بعدی موز ه مشروطه

9- کارفرما: شرکت سرا نوبنياد – موضوع پروژه: پرزانته معماری و انيميشن سه بعدی ورزشگاه فولاد خوزستان

10- کارفرما: شرکت نقش جهان پارس – موضوع پروژه: Revit,Bim(تضاد معماری و سازه) هزار و يک شهر(600 هزار مترمربع)

11- کارفرما: شرکت نقش جهان پارس – موضوع پروژه: پياده سازی فاز دو در Revit مرکز تجارت جهانی(120 هزار مترمربع)